Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Pakkie An, gevestigd Ecrevissestraat 24 te Obbicht.

Definitie

Opdrachtgever kan in deze voorwaarden zowel cursist of opdracht gevende organisatie betekenen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Pakkie An levert aan zowel consumenten als rechtspersonen. Het betreft hier evenementen, acteren, regisseren, lesgeven, workshops en therapie.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een aanmeldformulier voor het volgen van een cursus.

2.2 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een opdracht voor het uitvoeren van acteerprestaties en regiewerkzaamheden.

2.3 Een overeenkomst kan tot stand zijn gekomen door middel van een opdracht tot het verzorgen van evenementen, therapie of workshops.

Artikel 3 Annulering

3.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake cursussen met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:

a. Annulering voordat het theateronderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b. Bij annulering voor aanvang van het theateronderwijs is de leerling geen cursusgeld verschuldigd.

3.2 Reeds betaald lesgeld wordt in dit geval verrekend en indien noodzakelijk, teruggestort.

Artikel 4 Beëindiging

4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake cursussen met een vastgelegde duur geldt de volgende beëindigingsregeling:

a. Bij beëindigen van de cursus binnen 1 maand na aanvang van de cursus is de leerling 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 25,-

b. Bij beëindigen van de cursus na 1 maand is de leerling voor elke gevolgde les een evenredig bedrag voor deze lessen verschuldigd, afgezet tegen de volledige cursusduur, met een minimum van € 25,-

4.2 Reeds betaald lesgeld wordt in dit geval verrekend en indien noodzakelijk, teruggestort.

4.3 Door cursist ontvangen eigendommen van Pakkie An dienen binnen 5 dagen na opzegging te worden ingeleverd bij Pakkie An.

4.4 Beëindiging van de cursus wordt door de cursist schriftelijk of elektronisch aan Pakkie An kenbaar gemaakt met opgaaf van redenen.

Artikel 5 Prijswijzigingen

5.1 Bij langlopende overeenkomsten, langer dan een jaar, kan Pakkie An tarieven verhogen conform de geldende loonindexen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en kan als gevolg van prijswijzigingen de overeenkomst ontbinden.

5.2 Prijswijzigingen als in artikel 5.1 zijn niet prijswijzigingen als gevolg van wetgeving en derhalve kan de opdrachtgever hierop geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betalingstermijn voor facturen van Pakkie An bedraagt 30 dagen tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Facturen met betrekking tot lesgelden dienen uiterlijk voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

6.3 Betalingen in termijnen in het geval van lesgeld kan alleen indien cursist Pakkie An machtigt om bedragen automatisch te incasseren.

6.4 Automatische incasso’s zijn alleen in te trekken als wordt voldaan aan de wettelijke regels en termijnen die hiervoor gelden. Het aanbieden van lessen zal in dit geval meteen worden stopgezet. Eventueel nog te betalen bedragen op het moment van intrekking van de machtiging dienen alsnog te worden betaald door de cursist.

Artikel 7 Niet tijdige betaling

7.1 Indien een factuur niet binnen de afgesproken betaaltermijn wordt betaald dan zal Pakkie An hierover communiceren en de opdrachtgever verzoeken alsnog te betalen. De opdrachtgever kan dan ook aangeven of er gegronde redenen zijn om niet te betalen.

7.2 Als opdrachtgever niet betaalt behoudt Pakkie An zich het recht om de incasso van het (resterende) factuurbedrag uit te geven aan een incassobureau. Kosten die hierbij gemaakt worden komen als gevolg van onze Algemene Voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt voor zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten zoals incassokosten en eventuele rente.

Artikel 8 – Niet-nakoming van de overeenkomst

8.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

8.2 Pakkie An heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

8.3 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Pakkie An

9.1 Voor zover Pakkie An toerekenbaar tekortschiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Pakkie An voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

9.2 De aansprakelijkheid van Pakkie An voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

9.3 De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Pakkie An, dan wel aan personen die door Pakkie An zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en Privacy

10.1 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Pakkie An, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Pakkie An conformeert zich aan de geldende privacywetgeving zoals AVG. Het privacy beleid treft u aan op de website van pakkiean.nl

10.2 Tijdens de lessen, repetities en shows van Pakkie An zullen er regelmatig foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, op de website en op de sociale mediakanalen van Pakkie An. Bij deelname aan één van de lesgroepen of producties van Pakkie An geeft de deelnemer automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor deze doeleinden. Pakkie An zal hierbij geen verdere persoonlijke gegevens van de leden publiceren.

10.3 Indien je hier om welke reden dan ook bezwaar hebt tegen het in 10.2 genoemde, dan kunt u hier schriftelijk of elektronisch melding van maken bij Pakkie An en daarna zal Pakkie An contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Artikel 11 – Vragen, klachten en geschillen

11.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de diensten worden door Pakkie An beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Pakkie An per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pakkie An, nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Obbicht, 1 september 2012

Pakkie An | Sabine Salden

Reacties zijn gesloten.